Обследване на промишлена система пречиствателна станция за отпадни води

Обследване на промишлена система. Енергиен одит на предприятие

Обследване за енергийна ефективност на промишлена система, енергиен одит

Обследване на промишлена система за енергийна ефективност

Обследване на промишлена система (енергиен одит на предприятие, енергийно обследване) за енергийна ефективност цели да осигури оптимално протичане на производствено-технологичния процес с изискваното качество при минимализиран разход на енергия. Управлението на разходите за енергия е ключова дейност в осъществяването на цялостен енергиен мениджмънт.

Прилагането на комплексен подход при енергиен одит на предприятие в управлението на енергийните ресурси води до тяхното оптимизиране, осигурявайки намаляване на енергийната компонента в себестойността на крайния продукт същевременно запазвайки неговото качество и конкурентоспособност.
Законът за енергийната ефективност регламентира извършването на обследвания на промишлените системи с годишно потребление на енергия над 3000 МWh. Обследването се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в регистър, поддържан от АУЕР. Енергетика ЛД е вписана в регистъра по чл. 60, ал. 1 под № 0023, като първоначалната регистрация е осъществена още през 2006 година.
Обследването на промишлени системи (промишлени предприятия) се извършва съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), Наредба № Е- РД-04-05/08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.

При нужда от повече информация се свържете с нас

Свързани дейности

Последни обследвания на промишени системи

енергиен одит на предприятие

Paccor - производство на пластмасови опаковки

за хранително вкусовата промишленост, намиращо се в град София

Обследване за енергийна ефективност на ВЕЦ енергиен одит на предприятие

Водно електрическа каскада Петрохан

Три каскадно разположени водно електрически централи (ВЕЦ) - Петрохан, Бързия и Клисура

Още енергийни одити, които сме извършили