Обследване на сгради за енергийна ефективност

Още за Обследване на сгради за енергийна ефективност​ ...

Обследване за енергийна ефективност включва пътя и методите за установяване на баланса между разхода на енергия и комфорта на обитателите, съобразно особеностите на архитектурните дадености, достъпните решения и режима на използване и обитаване на сградите.
Основната цел на обследването за енергийна ефективност на сгради е да определи начините за намаляване на потреблението на енергия при запазване на нормативния комфорт на обитаване. Едновременно с това се прави финансов анализ на техническите решения, необходими за реализиране на описаните мерки.
Обследването на сгради се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в регистър, поддържан от АУЕР. Енергетика ЛД е вписана в регистъра по чл. 44, ал. 1 под № 0002, като първоначалната регистрация е осъществена още през 2006 година.
Обследването се извършва съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.
При нужда от повече информация се свържете с нас.

Обследване на промишлени системи за енергийна ефективност

Още за Обследване на промишлени системи за енергийна ефективност​ ...

Целта  e да осигури оптимално протичане на производствено-технологичния процес с изискваното качество при минимализиран разход на енергия. Управлението на разходите за енергия е ключова дейност в осъществяването на цялостен енергиен мениджмънт. Прилагането на комплексен подход в управлението на енергийните ресурси води до тяхното оптимизиране, осигурявайки намаляване на енергийната компонента в себестойността на крайния продукт същевременно запазвайки неговото качество и конкурентоспособност.
Законът за енергийната ефективност регламентира извършването на обследвания на промишлените системи с годишно потребление на енергия над 3000 МWh. Обследването се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в регистър, поддържан от АУЕР. Енергетика ЛД е вписана в регистъра по чл. 60, ал. 1 под № 0023, като първоначалната регистрация е осъществена още през 2006 година.
Обследването на промишлени системи (промишлени предприятия) се извършва съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), Наредба № Е- РД-04-05/08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.

При нужда от повече информация се свържете с нас

Енергиен сертификат за нова сграда

Още за Енергиен сертификат за нова сграда​ ...

Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват с енергиен сертификат за проектни енергийни характеристики.
Сертификатът се издава въз основа на енергийните характеристики на сградата от инвестиционния проект (екзекутивната документация).
Енергийният сертификат за проектни енергийни характеристики се издава само на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация.
Не се издава енергиен сертификат за проектни енергийни характеристики на съществуваща сграда при въвеждане в експлоатация, след извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.
Издаването на енергиен сертификат за проектни енергийни характеристики се извършва съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Енергиен сертификат за сграда в експлоатация

Още за Енергиен сертификат за сграда в експлоатация​ ...

Енергиен сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след извършено обследване за енергийна ефективност въз основа на резултатите от обследването.

Челната страница на енергийния сертификат отразява представителни данни за съществуващото състояние на сградата, включително нейния актуален клас на енергопотребление към момента на обследването и прогнозирания клас на енергопотребление, който се очаква да се постигне след изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки.

Нов енергиен сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава:

  1. след изпълнение на енергоспестяващи мерки или извършване на строителни и монтажни работи, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата: реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата, и преустройство на съществуваща сграда, при което се променят енергийните й характеристики;
  2. с изтичане на срока на валидност на сертификата;
  3. не по-рано от една календарна година след изпълнението на енергоспестяващи мерки или извършването на строителните и монтажните работи, за която е наличен регистриран разход на енергия по видове горива и енергии, използвани в сградата.

Издаването на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се извършва съгласно съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Проектиране част Енергийна ефективност

Още за Проектиране част Енергийна ефективност​ ...

Тази част от проектирането е задължителна за всеки инвестиционен проект. Същия трябва да съдържа всички нормативни изисквания към момента необходими за покривания на необходимия енергиен клас за сграда или показатели за промишлена система.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Доклад за оценка на част Енергийна ефективност

Още за Доклад за оценка на част Енергийна ефективност​ ...

Доклад за оценка на съответствие на част енергийна ефективност на инвестиционен проект, който е задължител за всеки инвестиционен проект.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност