Сертификат за проектни енергийни характеристики енергиен паспорт Енергетика ЛД

Енергиен сертификат

енергиен паспорт Енергетика ЛД

Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват с енергиен сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът се изготвя въз основа на енергийните характеристики на сградата от инвестиционния проект (екзекутивната документация).
Сертификат за проектни енергийни характеристики се издава само на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация.

Не се издава енергиен сертификат на съществуваща сграда при въвеждане в експлоатация, след извършване на реконструкция. Също така не се издава и при основно обновяване, основен ремонт или преустройство.
Изготвянето на сертификат се извършва съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.

За повече информация относно енергиен сертификат се свържете с нас.

Свързани дейности

Последно изготвени енергийни сертификати

Изготвяне на сертификат за енергийни характеристики

На жилищна сграда намираща се на територията на община Горна Малина, София област

Изготвяне на сертификат за енергийни характеристики

На жилищна сграда намираща се на територията на град Нови Искър, Столична община.

Още енергийни сертификати изготвени от Енергетика ЛД