Енергийна ефективност на сграда в експлоатация

Енергиен паспорт

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация жилищен блок

Енергиен паспорт (сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация) се издава след извършено обследване за енергийна ефективност въз основа на резултатите от обследването.
Челната страница на енергийния сертификат отразява представителни данни за съществуващото състояние на сградата, включително нейния актуален клас на енергопотребление към момента на обследването и прогнозирания клас на енергопотребление, който се очаква да се постигне след изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки.

Сертификат на сграда в експлоатация се издава:
след изпълнение на енергоспестяващи мерки или извършване на строителни и монтажни работи, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата: реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата, и преустройство на съществуваща сграда, при което се променят енергийните й характеристики:

  1. с изтичане на срока на валидност на сертификата;
  2. не по-рано от една календарна година след изпълнението на енергоспестяващи мерки или извършването на строителните и монтажните работи, за която е наличен регистриран разход на енергия по видове горива и енергии, използвани в сградата.

Издаването на сeртификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се извършва съгласно съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Свързани дейности

Някои от издадените сертификати

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Енергетика ЛД

Сeртификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация

Училище в град Монтана

Енергиен сертификат на сграда в експлоатация Енергетика ЛД

Сeртификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация

Жилищна кооперация в град Пирдоп

Още обследвани сгради и издадени сертификати